ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ്

xmjr44

ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്
● സ്ഥാപിത ശേഷി: 15MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൗണ്ട്


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-10-2021