ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ്

xmjp42

ഹംഗറിയിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്രോജക്റ്റ്
● ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷി: 5MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൗണ്ട്
● നിർമ്മാണ സമയം: ഓഗസ്റ്റ്, 2017


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-10-2021