പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ് - BIPV

pj21
pj22

യുകെയിലെ ബസ് സ്റ്റേഷൻ BIPV പദ്ധതി
● ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷി: 500KWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: BIPV
● നിർമ്മാണ സമയം: 2019


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-07-2021