പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ് - സോളാർ ഗ്രൗണ്ട് മൗണ്ട്

മലേഷ്യയിൽ പദ്ധതി
● ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷി: 45MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: ഫിക്സഡ് മൗണ്ട്
● പ്രോജക്ട് സൈറ്റ്: കെഡ, മലേഷ്യ
● നിർമ്മാണ സമയം: 2020
● ഫൗണ്ടേഷൻ: സ്ക്രൂ പൈൽ
● EPC: CMEC

pj6
pj7
pj8

പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-07-2021