പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ് - സോളാർ റൂഫ് മൗണ്ട്

pj13

വിയറ്റ്നാമിലെ പദ്ധതി
● ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷി: 6MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: മെറ്റൽ റൂഫ് മൗണ്ട്
● നിർമ്മാണ സമയം: 2020

pj14

വിയറ്റ്നാമിലെ പദ്ധതി
● ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷി: 4MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: മെറ്റൽ റൂഫ് മൗണ്ട്
● നിർമ്മാണ സമയം: 2020


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-07-2021