പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ് - സോളാർ റൂഫ് മൗണ്ട്

pj11

ജപ്പാനിലെ പദ്ധതി
● സ്ഥാപിത ശേഷി: 3.8 MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: മെറ്റൽ റൂഫ് മൗണ്ട്
● നിർമ്മാണ സമയം: 2017

pj12

വിയറ്റ്നാമിലെ പദ്ധതി
● സ്ഥാപിത ശേഷി: 7.5MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: മെറ്റൽ റൂഫ് മൗണ്ട്
● നിർമ്മാണ സമയം: 2020


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-07-2021