പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ് - സോളാർ ട്രാക്കർ

ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റി: 38.5MWp.
ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: തിരശ്ചീന സിംഗിൾ ആക്സിസ് ട്രാക്കർ.
പ്രോജക്റ്റ് സൈറ്റ്: ഷാങ്‌ബെയ്, ചൈന.
നിർമ്മാണ സമയം: ഒക്ടോബർ, 2017.

2
3
4

പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-26-2021