പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ് - സോളാർ ട്രാക്കർ

5
7
8
6

● ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റി: 230KWp.
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: ഡ്യുവൽ ആക്സിസ് ട്രാക്കർ.
● പദ്ധതി സൈറ്റ്: ജപ്പാൻ.
● നിർമ്മാണ സമയം: ഓഗസ്റ്റ്, 2017.
● ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്: കുറഞ്ഞത് 1.0മീ.


പോസ്റ്റ് സമയം: സെപ്റ്റംബർ-26-2021