പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ് - സോളാർ ട്രാക്കർ

ഹൈബേർഡ് സോളാർ-ഫിഷറി പവർ പ്ലാന്റ്
● ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷി: 40MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: ഹൊറിസോണ്ടൽ സിംഗിൾ ആക്സിസ് ട്രാക്കർ
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: ഹുബെയ്
● നിർമ്മാണ സമയം: മാർച്ച്, 2017
● ഭൂമിയുടെ തരം: കുളം
● വാട്ടർ ക്ലിയറൻസ്: കുറഞ്ഞത് 3.0മീ

9
10
11

പോസ്റ്റ് സമയം: ഒക്ടോബർ-08-2021