പ്രോജക്റ്റ് റഫറൻസ് - സോളാർ റൂഫ് മൗണ്ട്

pj15

ഇന്ത്യയിലെ മേൽക്കൂര പദ്ധതി
● സ്ഥാപിത ശേഷി: 15 MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: മെറ്റൽ റൂഫ് മൗണ്ട് (ത്രികോണ മൌണ്ട്)
● നിർമ്മാണ സമയം: 2017

pj16

വിയറ്റ്നാമിലെ പദ്ധതി
● ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷി: 4MWp
● ഉൽപ്പന്ന വിഭാഗം: മെറ്റൽ റൂഫ് മൗണ്ട്
● നിർമ്മാണ സമയം: 2020


പോസ്റ്റ് സമയം: ഡിസംബർ-07-2021